COVID-19 ierobežojumi

Mīļie apmeklētāji!

Saskaņā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, arī mēs esam noteikuši ierobežojumus ražotnes apmeklēšanai.

Līdz ārkārtas stāvokļa un pulcēšanās ierobežojumu beigām ražotnē netiek rīkotas ekskursijas, neatkarīgi no grupas lieluma.

Fabrikas veikaliņā, iepriekš piesakoties, iespējams iegādāties sidru. Lūzu, piesakiet savu apmeklējumu pēc iespējas laicīgi, zvanot uz nr. 29470405. Ja apmeklējumu nepieteiksiet, ļoti iespējams, ka ražotnē Jūs neviens nesagaidīs, jo arī mēs šobrīd iespēju robežās strādājam attālināti.

Esot veikaliņā, lūdzam Jūs ievērot 2 m distanci no pārdevēja, un nenorēķināties ar skaidru naudu, ja iespējams, veicot bezkontakta maksājumu.

Ārpus ražotnes veikaliņa, mūsu sidru iespējams iegādāties arī pārtikas veikalā “Saldo”, kas atrodas Rīgas ielā, pretī ražotnes teritorijas vārtiem.

 

No sirds pateicamies Jums par sapratni un drošības noteikumu ievērošanu!

Jūsu Sabiles Sidrs